Hello World 2

Hello World kaJarp ภาค 2. เนื่องจาก ภาคแรก พื้นที่ เต็ม ก็ต้องมาต่อภาคสอง บางทีเรื่องไร้สาระ ก็ไม่รู้จะเอาไปแปะเก็บไว้ที่ไหน กองรวมๆ ไว้ในนี้ ท่าจะดี http://kajarp.wordpress.com/2012/05/05/good-morning-5555/ Advertisements